Integriteitsbeleid  Senior Actief

Inleiding
Het is belangrijk dat onze organisatie  Senior Actief, waar leden en vrijwilligers actief zijn, oog heeft voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag. Om deze risico’s te beperken is het belangrijk dat we als organisatie een actief en gedegen integriteitsbeleid voeren. Deze wordt hieronder nader uitgewerkt.


Doelgroep  
Bij Senior Actief zijn leden aangesloten in de leeftijdscategorie van 50-plus.
Zij volgen activiteiten van de vereniging onder leiding van het bestuur.
Dit kan mogelijkerwijs leiden tot grensoverschrijdend gedrag tussen leden onderling en/of tussen leden en bestuursleden. Denk daarbij aan pesten, uitsluiting of in zijn algemeenheid in de omgang onderling.


Integriteitsbeleid
Het beleid om de risico’s op grensoverschrijdend gedrag te beperken wordt gevormd door de volgende maatregelen:

Het integriteitsbeleid is uitgewerkt in een Integriteitsbeleid en aantoonbaar gemaakt op de website.

In het Integriteitsbeleid zijn gedragsregels opgesteld die richting geven aan de wijze waarop vrijwilligers en leden om dienen te gaan met elkaar; zie gedragscode

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waar mogelijke slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag hun situatie kenbaar kunnen maken:

  • Hij/zij zorgt voor de opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag en biedt ze hulp en advies.
  • Hij/zij adviseert het slachtoffer omtrent mogelijke oplossingen: oplossingen in de informele sfeer, het starten van een klachtenprocedure richting het bestuur, het zoeken van een oplossing bij andere hulpverlenende instanties (bv. mediator)
  • De vertrouwenspersoon bepaalt zijn/haar eigen werkwijze
  • De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht
  • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur omtrent het integriteitsbeleid
  • De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur.
  • Indien men in contact wilt komen met een vertrouwenspersoon maar liever niet met iemand binnen onze vereniging dan kan men bij hem/haar terecht. Klik hier om meer informatie te vinden over de vertrouwenspersoon.

Iedere vrijwilliger (bestuursleden) die werkt met deze kwetsbare groep wordt actief op de hoogte gebracht van het Integriteitsbeleid van de vereniging. Dit gebeurt bij het starten van het vrijwilligerswerk én bij inschrijving van nieuwe leden.

Vrijwilligers die binnen Senior Actief op een officiële manier samenwerken met deze kwetsbare groep wordt gevraagd een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) te overleggen.


Gedragscode Senior Actief

Gedragscode voor bestuurleden of andere functionarissen

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Handelt altijd in het belang van de vereniging, en richt zich op het belang van de leden en of aangeslotenen.

Transparantie
Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en beweegredenen.

Contact
Is betrouwbaar.
Houdt zich aan de regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van het bestuur.
Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor het eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

Nevenfuncties
Voorkomt de schijn van belangenverstrengeling
Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met zijn functie.

Voorbeeldfunctie
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de vereniging in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Integriteit

Ziet toe op naleving van regels en normen.
Ziet toe op naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.


Neemt meldingen van onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag serieus.
Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
Stimuleert het melden van onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag.
Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door leden en anderen.


Spant zich in om in zee te gaan met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, leveranciers, sponsors e.a.
Tracht te komen tot een situatie waarin de vereniging intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.
Gaat na of een vrijwilliger van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag, in relatie tot de beoogde functie.


Gedragscode voor de vrijwilligers

Is zorgvuldig. 
Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen.
Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn voor een persoonlijk gewin.
Meldt geschenken of giften van meer dan 10 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen.

Vertrouwenspersoon 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Integriteit is een belangrijk onderdeel van ons werk.

De bestuursleden, de leden van Senior Actief, gemeente-instanties en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur integer handelt. En natuurlijk doen we hiervoor ons uiterste best. We behandelen iedereen met respect. Pesten, discrimineren, (seksuele) intimidatie en andere vormen van agressie of geweld vinden we onacceptabel.


Vragen? Zorgen?

Toch gaat het wel eens mis. Of bijna
Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt.
Omdat je niet weet wat je er mee moet.
Omdat het over een lid gaat, of het bestuur.
Of omdat het over jezelf gaat.

Het kan dan een opluchting zijn te praten met iemand waarbij je zeker weet dat het vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk De vertrouwenspersoon is zo iemand. Die kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij ondersteunen.
De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende hand. Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. Alles wat je zegt is en blijft vertrouwelijk. Uitzondering hierop zijn misdrijven. Daarvan moet iedere Nederlander aangifte doen.

Vertrouwenspersoon 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Integriteit is een belangrijk onderdeel van ons werk.

De bestuursleden, de leden van Senior Actief, gemeente-instanties en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur integer handelt. En natuurlijk doen we hiervoor ons uiterste best. We behandelen iedereen met respect. Pesten, discrimineren, (seksuele) intimidatie en andere vormen van agressie of geweld vinden we onacceptabel.


Vragen? Zorgen?

Toch gaat het wel eens mis. Of bijna
Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt.
Omdat je niet weet wat je er mee moet.
Omdat het over een lid gaat, of het bestuur.
Of omdat het over jezelf gaat.

Het kan dan een opluchting zijn te praten met iemand waarbij je zeker weet dat het vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk De vertrouwenspersoon is zo iemand. Die kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij ondersteunen.
De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende hand. Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. Alles wat je zegt is en blijft vertrouwelijk. Uitzondering hierop zijn misdrijven. Daarvan moet iedere Nederlander aangifte doen.

Voor Senior Actief kun je met vragen of zorgen vertrouwelijk contact opnemen met Jos Lukkezen.
Je kunt hem bereiken via de mail: j.lukkezen@gmail.com of via de telefoon: 0316 524937