Nieuws

van en voor Senior Actief

KBO-PCOB Nieuws 

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws: 

Prinsjesdag (23 september)

Na twee sobere edities van Prinsjesdag was er dit jaar weer meer reuring in Den Haag. Al draait het om de Troonrede en de miljoenennota, voor veel mensen is de rijtoer ook een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag, net als de balkonscene. Een belangrijk plan dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld.We bekeken voor u wat er nog meer in de plannen staat; gekeken vanuit onze thema’s binnen de belangenbehartiging.

De plannen voor de zorg

De zorg raakt ons allen. Of het nu gaat om de kosten van de zorg, de beschikbaarheid van zorg of passende zorg. Hier volgt een kort overzicht van de plannen die afgelopen week gepresenteerd werden.

Kosten
De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder en het kabinet houdt rekening met een stijging van zo’n 10 euro per maand. Maar dit is een schatting van de overheid, uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars (dus ook Zilveren Kruis) zelf de premies en die worden medio november bekend gemaakt. De zorgtoeslag wordt verhoogd.
Het eigen risico was 385 euro per jaar en dat blijft zo; dat geldt ook voor de eigen bijdrage voor medicijnen: die blijft €250. U kunt in 2023 ervoor kiezen het eigen risico te verhogen tot 885 euro per jaar in ruil voor een lagere premie.

Het basispakket
Het basispakket blijft grotendeels hetzelfde. Toch zijn er enkele aanpassingen:

 • De regeling voor paramedische herstelzorg na COVID-19 is verlengd tot 1 augustus 2023.
 • De vergoeding van Vitamine D verdwijnt per 1 januari 2023 uit het basispakket.
 • Immunotherapie met het kankermedicijn Nivolumab is sinds 2022 toegevoegd aan de basisverzekering

Meer ‘passende zorg’
Afgelopen week werd het een Integraal Zorgakkoord gesloten. Het belangrijkste hieruit is het leveren van passende zorg. Passende zorg zet de gezondheid in plaats van de ziekte centraal. Preventie blijft hoog op de agenda. Denk aan programma’s voor gezond eten, stoppen met roken en meer bewegen/sporten. Verder is er geld vrijgemaakt om beter voorbereid te zijn op nieuwe pandemieën. Ook wordt er ingezet op meer samenhang en samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders. Dat moet leiden tot meer efficiënte zorg.
Minpunten zijn er ook te benoemen vanuit het akkoord: de vrije artsenkeuze wordt beperkt, ambulances hoeven niet meer binnen 45 minuten in het ziekenhuis te zijn en er wordt minder geld vrijgemaakt voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen. Wij blijven hier kritisch op.

WOZO
Een ander belangrijk programma is het programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hierbij zet het kabinet in op zorg thuis als het kan, digitaal als het kan en zelfstandig als het kan. Vanuit de seniorenorganisaties zitten we hierover aan tafel met de beleidsmakers.

Wonen

Investeren in wonen voor senioren

De woningmarkt is voor iedereen krap. Ook voor senioren. Het kabinet heeft hier oog voor en komt met maatregelen. Het kabinet maakt vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen waaronder senioren.

Woningen
Er komt in november een Woon- en Bouwagenda om 900.000 woningen tot en met 2030 te realiseren. Van deze 900.000 moeten er 250.000 bestemd worden senioren. De 250.000 woningen zijn beoogd als 170.000 nultreden en 80.000 in meer geclusterd woonvormen. Daarnaast zijn er 50.000 verpleeghuisplekken beoogd.

Huurtoeslag
De beoogde huurverlaging voor een half miljoen huishoudens met een laag inkomen die huren bij een woningcorporatie, is met een jaar vervroegd. De huurtoeslag wordt verhoogd.

Aanpak stijgende energiekosten
Er worden verschillende maatregelen genomen om de energiekosten te beperken en/of te verduurzamen. Een korte opsomming:

 • Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag.
 • Vanaf 1 januari 2023 geldt een 0% btw-tarief op zowel losse als in het dak opgenomen zonnepanelen.
 • Vanaf 2023 is het mogelijk om als huiseigenaar een subsidieaanvraag binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in te dienen als je vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd hebt. In dat geval krijgen huiseigenaren tot 15% van de kosten terug, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Combineer je als huiseigenaar een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt de huiseigenaar net als in 2022 tot 30% van de totale kosten terug.
 • In 2023 en 2024 komt er in totaal 300 miljoen extra geld beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht.

Zingeving

Respijtzorg
Respijtzorg heeft als doel dat meer mensen die voor een naaste zorgen zich gefaciliteerd en ondersteund voelen om hun zorgtaken uit te voeren. In het kader van respijtzorg, het beter ondersteunen van mantelzorgers, wordt er in 2023 € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor Subsidie Werk en Mantelzorg, Subsidie Alliantie Jonge Mantelzorger, JMZ Pro en de Subsidie mantelzorgtest.nl & social media campagne. Zorg voor naasten is een redmiddel wanneer reguliere zorg niet kan doorgaan.

Geestelijke verzorging
Voor mensen die door ziekte en kwetsbaarheid in hun laatste levensfase verkeren is palliatieve (terminale) zorg voorhanden. Deze zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling. Vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen worden ondersteund met subsidie. Deze subsidieregeling voorziet ook in bekostiging van geestelijke verzorging thuis voor palliatieve patiënten en hun naasten, kinderen in de palliatieve fase en 50+ers met zingevingsvragen. Het kabinet heeft voor 2023 additioneel € 19,5 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld voor onder andere kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en financiering van deze zorg. In totaal is in 2023 € 64,8 miljoen beschikbaar.

Veiligheid

Valpreventie bij 65-plussers

Om eraan bij te dragen dat ouderen gezond ouder kunnen worden in hun eigen of passende omgeving, wordt ingezet op valpreventie. Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Hiervoor zijn investeringen nodig in het ontwikkelen en aanbieden van valpreventieprogramma’s. Om te zorgen dat deze aansluiten bij de behoefte van 65-plussers is ook opsporing en screening nodig.

Koopkracht

Kabinet verhoogt AOW en beperkt stijging energierekening

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het in 2023 vele miljarden gaat besteden om te voorkomen dat mensen er al teveel in koopkracht op achteruitgaan door de snel stijgende prijzen en de hoge energierekening. Zo blijft de energietoeslag van € 1300 voor kwetsbare huishoudens ook volgend jaar bestaan, en komt er een maximumprijs voor een deel van de energie die een huishouden gebruikt. De precieze vormgeving staat nog niet helemaal vast.

Het bruto minimumloon gaat vanaf 1 januari met 10% omhoog. Dankzij de zogeheten koppeling werkt deze verhoging door naar de AOW. Dit betekent voor gepensioneerden dat gehuwden vanaf januari bruto zo’n € 90 meer ontvangen, en alleenstaanden zo’n € 130 per maand. Helaas staat hier tegenover dat de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) in 2023 wordt verlaagd naar € 5 bruto per maand en vanaf 2025 wordt afgeschaft. Verder gaat de huurtoeslag volgend jaar ongeveer € 17 per maand omhoog en de zorgtoeslag ongeveer € 35 per maand.

Digitalisering

De hele samenleving moet mee kunnen doen.

Wat zijn de plannen?

 • Het kabinet werkt aan een digitale agenda waarin publieke waarden een centrale plek innemen. Wat offline de norm is, moet ook online gelden;
 • Iedereen moet (digitaal) mee kunnen doen. Daarom krijgen de ruim 2 miljoen mensen die digitaal minder vaardig zijn, hulp vanuit het Rijk;
 • Het kabinet werkt aan een digitale identiteit en aan het reguleren van algoritmen;
 • Er wordt ingezet op het bestrijden van desinformatie en online discriminatie;
 • Er wort geïnvesteerd in de digitale zorg en ondersteuning ( € 44,4 miljoen) en het stimuleren van de inzet
 • technologie in de Wmo (€ 29,8 miljoen)
 • Er wordt verder gewerkt aan Europese wet- en regelgeving

De herhaalprik tegen corona. Gaat u ook? (21 september)

Vanaf 19 september is het weer mogelijk: de herhaalprik tegen corona. De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona.

Wie zijn er aan de beurt?

Vanaf 13 september hebben mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging ontvangen van het RIVM en/of vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of doorgemaakte besmetting. Ook zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact ontvangen een uitnodiging van hun werkgever. U maakt een afspraak online of telefonisch met de GGD.

Waarom een herhaalprik halen?

De herhaalprik tegen corona is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.

Nieuw vaccin

Er wordt gevaccineerd met het vernieuwde mRNA vaccins. Deze bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus dan de vorige vaccins. Ieder coronavaccin werkt anders. Maar de veiligheid van alle coronavaccins staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor.

Vragen?

Voor meer informatie:

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/    

KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast 

Elke maand rond de 15e een nieuwe vlog van (oud)journaliste en presentatrice Vera van Brakel op het Youtube kanaal van KBO-PCOB. In deze filmpjes praat Vera met (bekende) senioren over wat hen verrast, de titel van de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. Veel kijkplezier!


Bekijk vlog 20, Vera Verrast met Lenny Kuhr

Bekijk vlog 19, Vera Verrast met Govert van Brakel 

Bekijk vlog 18, Vera Verrast met Hans van Breukelen 

Bekijk vlog 17, Vera Verrast met Marjan Berk

Bekijk vlog 16, Vera Verrast met Hans Hoogendoorn

Bekijk vlog 15, Vera Verrast met Leo Fijen

Bekijk volg 14, Vera Verrast met Pauline Broekema

Bekijk vlog 13, Vera Verrast met Wieteke van Dort

Bekijk vlog 12, Vera Verrast met George Baker

Bekijk vlog 11, Vera Verrast met Maartje van Weegen

Bekijk vlog 10, Vera Verrast met Edwin Rutten

Bekijk vlog 9, Vera Verrast met Willeke Alberti

Bekijk vlog 8, Vera Verrast met Jan Terlouw

Bekijk vlog 7, Vera Verrast met Evert ten Napel

Bekijk vlog 6, Vera Verrast met Tineke de Nooij

Bekijk vlog 5, Vera Verrast met Sjoukje Dijkstra

Bekijk vlog 4, Vera Verrast met Kathleen Ferrier

Bekijk vlog 3, Vera Verrast met Paul van Gorcum

Bekijk vlog 2, Vera Verrast met Hedy d’Ancona

Bekijk vlog 1, Vera Verrast met Ronnie Tober

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/


Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/


Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Nieuwsbrief Senior Actief