Privacy beleid

van Senior Actief


Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook KBO-PCOB krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij als KBO-PCOB omgaan met uw privacy en persoonsgegevens.


KBO-PCOB werkt aan AVG-bestendigheid

Het beschermen van persoonsgegevens en meer algemeen de privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Ook een vereniging als KBO-PCOB moet daar alert op zijn.


Vanzelfsprekend gaat KBO-PCOB ook nu al zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze leden hebben goed beschermd? Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die verenigingen als de onze daarbij helpen. We zijn achter de schermen al volop bezig om KBO-PCOB AVG-bestendig te maken. De komende tijd informeren wij u hier nader over. Alle informatie over KBO-PCOB en de AVG vindt u op deze pagina, die wij gedurende het eerste half jaar van 2018 steeds zullen updaten. Zeker weten dat u op de hoogte blijf als er een update is? Abonneer u dan op de Verenigingsnieuwsbrief.


Persoonsgegevens in de ledenadministratie

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie geen sprake van.


Privacystatement

De manier waarop KBO-PCOB omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een privacystatement. Afdelingen zijn niet verplicht om een eigen privacystatement op te stellen, zij kunnen verwijzen naar het privacystatement van KBO-PCOB.


Hoe omgaan met beeldmateriaal (foto’s) wat betreft nieuwe privacywet 

In de nieuwe privacywet wordt niet specifiek beschreven wat wel en wat niet mag als het gaat om beeldmateriaal of fotogebruik. De wet beschrijft wél hoe moet worden omgegaan met beeldmateriaal als deze gebruikt worden voor identificatie met bijvoorbeeld biometrische gegevens, of als een foto een 'bijzonder persoonsgegeven is'. Tegelijkertijd mag een foto niet standaard als bijzonder persoonsgegeven worden aangemerkt. Voor sommige verwerkingen, bijvoorbeeld een map foto’s van een activiteit zonder vermelding van namen, gelden deze regels dus niet.
De regelgeving over het gebruik van foto's wordt verschillend verkondigd. Mag je dan zomaar foto's gebruiken? Nee. Want als organisatie heb je de plicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en die te beveiligen, in welke vorm dan ook.
Voor het gebruik van fotomateriaal geldt bij Senior Actief dan ook de volgende richtlijn:

Wij vragen vanaf maart 2019 bij inschrijving van een nieuw lid éénmalig expliciet toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal; voor bestaande leden geldt dat zij bij onze ledenadministratie (secretariaat@senioractief.com) dienen aan te geven dat wij geen gebruik mogen maken van beeldmateriaal waarop zij staan.

 

Senior Actief verwijst verder naar het privacystatement van KBO-PCOB.

De volledige tekst van het privacystatement kunt u hieronder lezen.